Werken aan je business in Valencia? Ga mee op Brand Retreat van 20 tot en met 23 september 2023. Ontdek meer!

Algemene voorwaarden

Versie: 9 januari 2023


Artikel 1: Definities
Deze algemene voorwaarden zijn geldend en bindend. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot devervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
  2. Code Create: Code Create die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
  3. Toeleverancier: productiebedrijven en andere tussenpartijen die als doel hebben het verveelvoudigenen/of openbaarmaking van het ontwerp dat is vervaardigd/voorbereid door Code Create voortvloeiende uit de opdracht als bedoeld onder 1;
  4. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

 

Artikel 2: Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Code Create en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Offerte, overeenkomst en bevestiging.

Artikel 3: Prijsopgave
Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met Code Create. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Code Create zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en eventuele andere door de overheid opgelegde heffingen.

Artikel 4: Schriftelijke bevestiging
Uitgebrachte prijsopgaven, zowel schriftelijk als digitaal, dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd aan Code Create alvorens met het uitvoeren van de opdracht zal worden begonnen. Mondelinge afspraken en bedingen binden Code Create en de opdrachtgever eerst nadat deze schriftelijk door Code Create zijn bevestigd.

Artikel 5: Meerdere creatieven
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerderen wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokkenen op de hoogte te stellen. Op verzoek van Code Create dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke persoon / bureau dit is geweest.

 

De uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6: Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdig een juiste levering door Code Create mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

Artikel 7: Gebruik van andere toeleveranciers
Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging op openbaarmaking van een ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Code Create houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan Code Create, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Wanneer Code Create opdrachtgever is aan derden, zoals webcodeurs, marketingspecialisten, illustratoren, ontwerpers, tekstschrijvers, kunstenaars e.a., gelden de voorwaarden die mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen.

Artikel 8: Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste versie van de website, drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren, tenzij de opdrachtgever dit niet wenst te doen.

Artikel 9: Termijn van levering
Een door Code Create opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Code Create is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever Code Create in gebreke heeft gesteld.

 

Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht (fotografie en grafische vormgeving)

Artikel 10: Auteursrecht, reproductierecht en industriële eigendom
Het auteursrecht en het uitsluitend recht van communicatieplan, (digitaal) grafisch ontwerp of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan Code Create. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Code Create en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, model, plan of concept, blijven deze rechten bij Code Create.

Artikel 11: Auteursrechthebbende
Code Create garandeert dat het geleverde door of vanwege Code Create is ontworpen, dat Code Create geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Dit blijft zo, tenzij schriftelijk anders met de opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 12: Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

Artikel 13: Naamsvermelding
Code Create is ten allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie, in de footer van een website of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Code Create openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als Code Create dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien met de naam: Code Create.

Artikel 14: Eigendom bij Code Create
Zolang geen nadere afspraken tussen Code Create en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Code Create aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zoals websites, communicatieplannen, onderzoeken, ontwerpen, templates, plannen en concepten e.d., blijven deze eigendom van Code Create. Van deze zaken zal, op de binnen Code Create aanwezige gebruikelijke informatiedragers, gedurende onbepaalde tijd een duplicaat worden bewaard met de zorg van een goed bewaarder. De opdrachtgever draagt alle risico’s ten aanzien van de bedoelde zaken. Mochten er door technische oorzaken zaken verloren gaan, dan kan Code Create daar niet voor aansprakelijk worden gesteld. Er kan op verzoek van de opdrachtgever een nieuw model vervaardigd worden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

 

Gebruik en licentie

Artikel 15: Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Code Create, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en / of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

Artikel 16: Ruimer gebruik
Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

Artikel 17: Wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de Code Create veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. Code Create kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De opdrachtgever dient bij een door het gewenste wijziging Code Create als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door de ontwerper gehanteerde honorariumtarieven.

Artikel 18: Eigen promotie
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Code Create de vrijheid om de ontwerpen of het concept, te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

Artikel 19: Bewijsmateriaal
Code Create zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, de ontwerper kosteloos minimaal 5 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra de publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden.

 

Honorarium

Artikel 20: Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 21: Honorarium bij gewijzigde opdracht
Indien Code Create door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en / of briefing genoodzaakt is meer andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

Artikel 22: Gebruiksvergoeding
In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitendrecht tot het gebruik van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en /of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

 

Betalingsvoorwaarden

Artikel 23: Betalingverplichting
Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Indien na het verstrijken van deze termijn door Code Create nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met ten minste 2%. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, advocaten en deurwaarders gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €115,00.

Artikel 24: Periodieke betalingen
Code Create heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.

Artikel 25: Opschorting
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Code Create binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

 

Herroepen en beëindigen opdracht

Artikel 26: Herroepen opdracht
Wanneer de opdrachtgever een schriftelijk verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Code Create zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

Artikel 27: Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van Code Create bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste twee maanden.

Artikel 28: Beëindigen opdracht
Wanneer er sprake is van, van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Code Create redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft Code Create het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft zij recht op een honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is zij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Code Create redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij de opdracht verder vervult, dan heeft Code Create, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 29: Aansprakelijkheid
Code Create en personen werkzaam in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld. Code Create kan tevens nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van door Code Create aangereikte fotomateriaal – dat in oorspronkelijkheid dient als presentatiemateriaal – waarvan de auteursrechten aan derden toebehoren, mits de opdrachtgever hiervan mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld en / of overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 en art. 11, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen. Code Create kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van toeleveranciers (productiebedrijven).

Artikel 30: Aansprakelijkheid websites en webshops
De aansprakelijkheid van Code Create stopt als opdrachtgever zelf het beheer over de website wil voeren en binnen de website handelingen verricht die (mogelijk) schade berokkenen aan de website. Code Create kan niet aansprakelijk worden gesteld als opdrachtgever heeft aangegeven zelf het technisch onderhoud van de website te doen en daarin nalatig is waardoor schade aan de website berokkend wordt.
Code Create is tevens niet aansprakelijk voor schade aan de website berokkend door derden. Zoals, maar niet gelimiteerd tot, webhosts, plugin makers en ontwikkelaars, website leveranciers of anderen die mogelijkerwijs betrokken zijn gedurende het ontwerp en de ontwikkeling van de website. Eventuele geleden schade veroorzaakt door deze derden, dient door de opdrachtgever zelf direct op de desbetreffende partij verhaald te worden.

Artikel 30: Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Code Create voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Code Create toekomende honorarium.

Artikel 31: Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zicht te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Code Create niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Artikel 32: Websites en webshops
Onze websites en webshops worden getest in de meest gebruikte websitebrowsers in Nederland. Code Create kan niet garanderen dat een website in iedere browser in combinatie met ieder besturingssysteem functioneert. Opdrachtgever kan Code Create niet aansprakelijk stellen voor het slecht functioneren van de website of webshop in een bepaald besturingssysteem of browser.

Artikel 33: Garantie geleverde materialen
De opdrachtgever vrijwaart Code Create voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 34: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
Iedere levering van zaken door de toeleverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het inter- of telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van Code Create door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

 

Overige bepalingen

Artikel 35: Andere voorwaarden.
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Code Create niet behalve indienen voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover Code Create de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

Artikel 36: Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen Code Create en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Code Create en de opdrachtgever is de rechter in het arrondissement waar Code Create is gevestigd, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.

Artikel 37: Wijzigingen in de voorwaarden
Code Create is voorbehouden deze algemene voorwaarden te wijzigen naar goedkeuring van Code Create. De algemene voorwaarden zullen, tijdens het uitvoeren door Code Create van de eerstgeplaatste of de op dat moment lopende opdracht, éénmalig aan de opdrachtgever worden verstrekt, zodat deze daarvan op de hoogte is. Bij het verlengen van de lopende of het plaatsen van een nieuwe opdracht bij Code Create dient de opdrachtgever zichzelf ervan op de hoogte te stellen of de algemene voorwaarden van Code Create gedurende die tijd gewijzigd zijn.

Code Create is the missing link tussen creativiteit en technologie. Door deze specialismen met elkaar te combineren ontstaat er een authentic digital presence voor merken en ondernemers.

Get in touch

Stuur jouw bericht naar ons team
hello@codecreate.eu